Учениците ще надграждат знанията с дигитално моделиране и креативност. Това заяви министърът на образованието Красимир Вълчев. Дигиталната креативност ще бъде увеличена за сметка на час по чужд език, добави Вълчев.

Образователното министерства предлага и изпити с интегрирани тестове след 7 клас. „Промените, които предлагаме не са големи. Основната промяна е в посока уреждане на възможност за провеждане НВО чрез интегрирани тестове. Трудно успяваме да мотивираме учениците за по-задълбочено учене в областта на природните науки. Това се вижда и от оценките и малкият брой зрелостници, които полагат матури по тези предмети”, каза Вълчев.

От учебната 2022-2023 година ще бъде предложено изпитът по български език и литература да се съчетае с обществените науки, а този по математика – с природните. "Промените, които предлагаме не са големи, не са кардинални, те по-скоро са резултат от оценката на досегашното прилагане на новите учебни програми, закона за предучилищното и училищно образование и основно са в прогимназиален етап". Това обяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на пресконференция, посветена на промените, които засягат организацията на дейностите в училищното образование, формата на държавните зрелостни изпити и националното външно оценяване.

Основната промяна е в посока уреждане на възможност за провеждане на Националното външно оценяване след 7 клас чрез тестове, които да проверяват интегрирани компетентности, т. нар. интегрирани тестове. Необходимо е да стимулираме учениците да развият по-комплексни знания и умения в това число и по природните и обществени науки. Най-трудно успяваме да мотивираме учениците в областта на природните науки“, коментира министърът и добави, че залагат на практическите умения, а не на заучаването на текстове.

Според него, чрез промените се дава възможност да се включат задачи от други учебни предмети, но ще бъде предложено и двата изпита по български език и литература да се комбинират с обществените науки, а математиката - с природни науки. Тази промяна трябва да влезе в сила от учебната 2022/2023 г. Промени ще има и в НВО за 4 и 10 клас.

Красимир Вълчев иска също така да бъдат увеличени и часовете по математика в 5 и 6 клас и география в 6 клас, тъй като сега по доста дисциплини времето не е достатъчно, вследствие на което преподавателите „препускат“ през учебния материал, а учениците натрупват дефицити.

„Предлагаме увеличение на седмичните часове с 30 минути. Промяната ще залегне в Наредбата за учебните програми“, посочи той и добави, че увеличението на часовете по география ще е само в 6 клас.

Промените в учебните програми няма да доведат до необходимост да се печатат нови учебници и увери, че няма да отпадат теми, а те ще бъдат оптимизирани.

Новостите ще влизат поетапно - в пети клас промените ще са от учебната 2021/2022 г, в шести клас - от 2022/2023 г., а в седми клас от 2023/2024 г.

От думите на образователния министър стана ясно още, че МОН ще поиска да отпадане излишната фактология и редица понятия, тъй като те пречат на придобиването на умения.

От МОН предлагат да бъде въведен нов предмет в 5, 6 и 7 клас – „Дигитални технологии и креативност“, който ще обедини предмета по информационни технологии и ще надгради знанията и уменията от предмета от 3 и 4 клас по „Компютърно моделиране“.

Министър Вълчев обяви, че се предвижда увеличение на часовете по дигитални технологии и креативност с половин час седмично – в 5 кл. с половин час, а в 6 кл. с 1 час и поясни,че увеличението ще бъде за сметка на половин час по чужд език.

„За първи и трети клас ще предложим въвеждането на една допълнителна седмица за проектни дейности. Тя може да бъде в края на учебната година и да включва не само екскурзии, но и дейности по интереси“, посочи Вълчев.

Името на предмета „Околен свят“ ще бъде променено на „Родинознание“, като това няма да доведе до промяна в съдържанието на предмета, а ще се наблегне на патриотичното възпитание.

Промяна ще бъде направена и в Наредба 10 - за организацията и дейността на училищното образование. Това, което ще бъде предложено като промени е възможности за интегрирана индивидуална подкрепа от различни учителите и възможности за прегрупиране, което вече се прави в проекта „Подкрепа за успех“.

Промени ще бъдат предложени за промяната в минималния праг за полагане на успешен държавен зрелостен изпит - 30%. Така тройката на матурите след 12 клас ще се получава при достигане на 30 точки от максималните 100 точки, а не на 23 както беше досега, тъй като това сега се равнява на оценка 2,67, а не 3,00. Очаква се тази промяна да стане факт след две години.

Промяна ще бъде предложена и в Наредбата за придобиване на професионална степен "Учител", допълва „Радио Варна“. За целта ще бъдат създадени стандарти.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.