Надзорният съвет на НОИ одобри 11% увеличение на пенсиите, обяви социалният министър Ивайло Иванов, цитиран от darik.bg.

Предложих 11% да бъде осъвременяването на пенсиите от 1 юли, Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) гласува това мое предложение, обяви Иванов пред журналисти.

В Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за тази година е заложен ръст с 11%.

Ден по-рано служебният премиер Димитър Главчев увери, че вдигането на пенсиите ще стане по план, независимо че по „швейцарското правило“ размерът на увеличението е само 10%.

"Искам да внесем успокоение, че ще хората ще получат пенсиите с увеличението от 11% и никога не е стоял пред нас не е имало колебание какво да направим. Пред Надзорния съвет на НОИ представителите на изпълнителната власт ще подкрепят предложението на социалния министър за 11%", категоричен бе Главчев на извънреден брифинг за медиите в Министерския съвет.

Така осъвременяването на пенсиите ще бъде с 11%, както е предвидено в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 година.

„Всеки член на Надзорния съвет на НОИ има право да предложи с колко да бъдат увеличени пенсиите и на заседанието аз ще се възползвам от това право. Абсолютно същата ситуация се получи преди 1 юли 2021 г., когато изчислението на параметрите бе по-ниско от заложеното в бюджета и по предложение на тогавашния служебен социален министър Надзорът на НОИ прие решение в интерес на пенсионерите. Съвършено убедено това ще предложа и аз“, категоричен бе министър Иванов.

Осъвременяването на пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се прави по т. нар. Швейцарско правило с процент, равен на сбора от 50 на 100 от ръста на инфлацията и 50 на 100 от ръста на средния осигурителен доход.

В Бюджета на Държавното обществено осигуряване за тази година беше пресметнато, че по данни от макроикономическата есенна прогноза на финансовото министерство по тази формула ръстът от 1 юли 2024 година на пенсиите трябва да бъде с 11%. Но, заради пресметната по-ниска инфлация първоначално в НСИ бе внесено увеличение само с 10%.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.