Араб­ски­те шей­хо­ве, ко­и­то се смя­тат за най-бо­га­ти­те хо­ра в све­та, жи­ве­ят при­ка­зен жи­вот, но ряд­ко под­роб­нос­ти от не­го из­ли­зат на по­каз пред пуб­ли­ка­та. Знае се, че оби­чат да ку­пу­ват злат­ни ко­ли, ос­тро­ви и двор­ци по све­та. Гле­зят же­ни­те и де­ца­та с най-скъ­пи­те ди­а­ман­ти.

До­маш­ни лю­бим­ци са им не кот­ки и ку­че­та, а лъ­во­ве и тиг­ри. Да­ват лу­ди па­ри за ра­со­ви ко­не, но в съ­що­то вре­ме раз­да­ват ми­ли­о­ни за бла­гот­во­ри­тел­ни ка­у­зи и хвър­лят ми­ли­ар­ди за прев­ръ­ща­не­то на пус­ти­ня­та в ед­но от най-ат­рак­тив­ни­те мес­та за ин­вес­ти­то­ри и ту­рис­ти. Днес ве­ли­чи­е­то на ОАЕ ня­ма ни­що об­що с пя­съ­ци­те и сока­ци­те от 20-и век, а уп­рав­ни­ци­те и нас­лед­ни­ци­те са мо­дер­ни и об­ра­зо­ва­ни в най-доб­ри­те уни­вер­си­те­ти по све­та, го­во­ре­щи сво­бод­но мно­го ези­ци и на най-раз­лич­ни те­ми. Един от тях - шей­хът на Ду­бай, до­ри е приз­нат за араб­ски по­ет.

Араб­ски­те шей­хо­ве са ро­де­ни воини.

И ос­вен то­ва те фа­на­тич­но оби­чат джи­по­ве­те - тра­ди­ци­я­та е та­ка­ва на Из­ток. И ко­га­то те­зи две страс­ти се обе­ди­нят, све­тът за тях ня­ма гра­ни­ци. Чес­то на­ри­чат шейх Ха­мад-Бин-Хам­дан-Ал-На­хян араб­ския Чък Но­рис, пра­вей­ки па­ра­лел с тек­сас­кия рейн­джър, но с близ­ко­из­то­чен ма­ни­ер.

Пол­ков­ни­кът от ар­ми­я­та на Обе­ди­не­ни­те араб­ски емир­ства е про­чут с ув­ле­че­ни­е­то си по пре­воз­ни­те сред­ства и има най-бо­га­тия ав­то­парк в све­та. За не­го­вия дво­рец на ко­ле­ла ве­ро­ят­но има хо­ра, които мо­же и да не са чу­ли - то­ва е 122-то­нен ав­топ­ри­цеп с дъл­жи­на 25 мет­ра и ши­ро­чи­на 15 мет­ра, в кой­то са по­мес­те­ни 10 спал­ни и че­ти­ри га­ра­жа.

То­зи чу­дак жи­вее там не от бед­ност. Нап­ро­тив, той е един от най-бо­га­ти­те и е фи­лан­троп. Има вла­де­ние от 4200 квад­рат­ни ки­ло­мет­ра в Ав­стра­лия, и да­же соб­ствен ос­тров с площ 30 000 хек­та­ра, кой­то му е ос­та­нал по нас­лед­ство от ба­ща му. При­те­жа­ва ко­лек­ция от 200 ав­то­мо­би­ла, на ко­и­то не се во­зи. Те са ос­та­ве­ни за все­об­що раз­глеж­да­не в га­ра­жа му във фор­ма на пи­ра­ми­да от древ­ния Еги­пет. Из­вес­тен е и с по­куп­ка­та на се­дем Mercedes 500 SEL, бо­я­ди­са­ни в цве­то­ве­те на дъ­га­та.

Са­мо че не­го­ва­та ис­тин­ска лю­бов не са ли­му­зи­ни­ге, а ка­ми­о­ни­те и джи­по­ве­те. За­то­ва си е оси­гу­рил най-го­ле­мия в све­та кла­си­чес­ки Dodge Power Wagon - ог­ром­на 50-тон­на ма­ши­на, с 4 спал­ни в ка­би­на­та. И как­то мо­же­те да се до­се­ти­те, той е в дви­же­ние. Пред вхо­да на своя ав­то­му­зей е пос­та­вил съ­що тол­ко­ва го­ле­мия Land Rover Defender, в чий­то са­лон има ка­фе­не. Но то­ва бя­ха ат­рак­ции са­мо до ми­на­ла­та го­ди­на, ко­га­то пред­ста­ви на све­та но­вия си свръх­те­жък ав­то­мо­бил, ко­пие на то­зи от фан­тас­тич­ния "Тран­сфор­мърс", но съз­да­ден от кон­струк­то­ри в Ду­бай.

Те­жи 24 то­на, ма­ши­на­та е пос­тро­е­на на ба­за на аме­ри­кан­ския Oshkosh M1075, с 15,2-лит­ров ди­зе­лов дви­га­тел с 600 кон­ски си­ли. Пред­на­та част е за­им­ства­на от ка­ми­о­ни­те през 40-те го­ди­ни на ми­на­лия век, а ка­би­на­та - от съв­ре­мен­ния Jeep Wrangler Unlimited. Ши­рок е 2,5 мет­ра, а ви­сок - 3,2 мет­ра.

Имат най-ра­со­ви­те ко­не

Един от сим­во­ли­те на шей­хо­ве­те са не­по­бе­ди­ми­те им ко­не. Тех­ни­те лю­бим­ци по тра­ди­ция взе­мат злат­ни­те ме­да­ли, ве­че имат от­ли­чия от над 4000 със­те­за­ния. Ку­пу­ва­не­то на със­те­за­тел­ни ко­не от емир­ства­та ви­на­ги пре­диз­вик­ва све­тов­на но­ви­на. Ка­то ми­на­ла­та го­ди­на, "ко­га­то и най-доб­ре поз­на­ти­те ек­спер­ти в бран­ша бя­ха "взри­ве­ни" от су­ма­та 4 356 000 до­ла­ра, по­хар­че­на за най-скъ­пия кон, на­пи­са CNN.

Мла­ди­ят жре­бец, обект на ожес­то­че­но над­да­ва­не, в край­на смет­ка ста­на при­те­жа­ние на вла­де­те­ля на Ду­бай шейх Мо­ха­мед-бин-Ра­шид-Ал-Мак­тум, кой­то лич­но по­се­ти Tattersalls October Yearling Sale в Ню­мар­кет, Ан­глия, за да га­ран­ти­ра, че си е оси­гу­рил след­ва­ща­та по­тен­ци­ал­на су­пер­звез­да на спор­та. Ог­ром­ни­те очак­ва­ния към ко­ня Бар­ни Рой ве­че се пот­вър­ди­ха, той спе­че­ли пър­ви­те си със­те­за­ния.

Тай­лан­дски­ят крал е по-бо­гат

Шейх Ха­ли­фа-Ал-На­ха­ян е най-бо­га­ти­ят уп­рав­ник със със­то­я­ние на фа­ми­ли­я­та от 150 ми­ли­ар­да до­ла­ра. Но ка­то лич­но бо­гат­ство, с об­я­ве­ни­те 18 ми­ли­ар­да до­ла­ра, той та­ка и не ус­пя­ва да ог­ла­ви све­тов­на­та кла­са­ция на най-бо­га­ти­те вла­де­те­ли. От го­ди­ни пред не­го е тай­лан­дски­ят крал. До 2016 г. то­ва бе­ше Бху­ми­бол Аду­ля­дедж, се­га на прес­то­ла се­ди си­нът му Ма­ха Ваджи­ра­лон­гкорн, при­те­жа­ващ 30 ми­ли­ар­да до­ла­ра.

Ка­то най-бо­га­ти­я мо­нарх на пла­не­та­та, той пре­кар­ва мно­го от вре­ме­то си в Гер­ма­ния, къ­де­то при­те­жа­ва ня­кол­ко ре­зи­ден­ции и от­къ­де­то чес­то из­ли­та, пи­ло­ти­рай­ки сам своя Бо­инг-737. Бо­гат­ство­то му включ­ва не­о­бят­но ко­ли­чес­тво зе­мя, вър­ху част от ко­я­то са пос­тро­е­ни мо­ло­ве­те в стра­на­та, 23 про­цен­та в бан­ка Си­ам - вто­ра­та най-го­ля­ма кре­дит­на ин­сти­ту­ция в Тай­ланд, как­то и ед­на тре­та от най-го­ле­мия про­миш­лен кон­гло­ме­рат в стра­на­та - Си­ам сай­мънт груп.

Сред би­жу­та­та на мо­нар­ха е 545,67-ка­ра­тов ка­фяв ди­а­мант, на­ре­чен Зла­тен юби­лей. То­ва е най-го­ле­ми­ят шли­фо­ван ди­а­мант в све­та, оце­ня­ван на 12 ми­ли­о­на до­ла­ра. Той е по­да­рък за ба­ща му през 1996 г. по по­вод 50-го­диш­на­та от въз­кач­ва­не­то му на прес­то­ла.

Най-за­мож­ни­ят тъм­но­кож е шейх

Най-за­мож­ни­ят тъм­но­кож чо­век в све­та е шейх Мо­ха­мед-Ху­се­ин-Али Ал-Аму­ди. Със­то­я­ни­е­то му е 14,3 млрд. до­ла­ра. Той е на 78-о мяс­то в лис­та­та на най-бо­га­ти­те и вто­ри по бо­гат­ство в Са­у­дит­ска Ара­бия. Биз­нес­мен е от ети­оп­ски про­из­ход и има дос­та тит­ли.

Не­го­во­то бо­гат­ство оба­че е мно­го да­ле­че от то­ва на най-бо­га­тия тъм­но­кож за всич­ки вре­ме­на. Спо­ред про­уч­ва­не на Би Би Си то­ва е аф­ри­кан­ски­ят крал Му­са Ке­и­та I, уп­рав­ля­вал Ма­лийс­ка­та им­пе­рия през XIV век. Със­то­я­ни­е­то на Му­са до­ри не е мог­ло да бъ­де из­ме­ре­но в чис­ла от не­го­ви­те съв­ре­мен­ни­ци, а днес фи­нан­сис­ти­те го из­чис­ля­ват на по­не 400 ми­ли­ар­да до­ла­ра. За срав­не­ние най-бо­га­ти­ят днес - Джеф Бе­зос, не при­те­жа­ва и по­ло­ви­на­та.

По­ве­ли­те­лят на Тим­бук­ту по­лу­ча­ва тит­ла­та Ман­са ("крал"), ка­то ус­пя­ва да раз­ши­ри гра­ни­ци­те на им­пе­ри­я­та си до Мав­ри­ций, Се­не­гал, Гам­бия, Гви­нея, Бур­ки­на Фа­со, Ма­ли, Ни­гер, Ни­ге­рия и Чад. Ар­хи­ви­те по­каз­ват, че ежед­нев­но в дво­ре­ца му са пос­тъп­ва­ли де­сет­ки ков­че­же­та със зла­то от съ­би­ра­ни­те да­нъ­ци и при­хо­ди.

Све­тът раз­би­ра за не­го, ко­га­то той оти­ва до Ме­ка през 1324 г. със сви­та от 60 000 чо­ве­ка, сред ко­и­то 25 000 ро­би, 30 000 войс­ка, 2000 ха­нъ­ми, 800 лич­на гвар­дия, 500 кер­ва­на със зла­то и коп­ри­на, сто­ти­ци хи­ля­ди ка­ми­ли и ра­со­ви ко­не. При спир­ка­та си в Еги­пет Му­са Кей­та I раз­да­ва тол­ко­ва зла­то на бед­ни­те, че при­чи­ня­ва три­циф­ре­на ин­фла­ция.

Име­ни­я­та им по све­та са ви­на­ги го­то­ви за гос­ти

По­ве­че­то от двор­ци­те на шей­хо­ве­те са от­во­ре­ни за по­се­ти­те­ли, но сни­ма­не­то в тях е на­пъл­но заб­ра­не­но. Ако се на­ру­ши пра­ви­ло­то, на­ка­за­ни­е­то е со­ле­на гло­ба, ня­къ­де и зат­вор. По­ве­че­то от тях при­те­жа­ват раз­кош­ни име­ния и в Ев­ро­па.

Ка­то нап­ри­мер лук­зоз­на­та ви­ла на пре­зи­ден­та на ОАЕ на 60 км от Мад­рид, ку­пе­на пре­ди 17 го­ди­ни, за ко­я­то все­кид­нев­но се гри­жат 15 чо­ве­ка, но до­се­га ни­кой от крал­ско­то се­мейс­тво не я е по­се­ща­вал. Са­мо в Лон­дон шей­хът има над 140 имо­ти, раз­по­ло­же­ни в най-кра­си­ви­те квар­та­ли ка­то Mayfair, Marylebone, Knightsbridge и Kensington.

Най-раз­кош­на­та му при­до­бив­ка се смя­та име­ние от XVIII век Ас­кот-Плейс, не­пос­ред­стве­но до Уин­дзор­ския дво­рец на кра­ли­ца­та, раз­по­ло­же­но на 400 ак­ра. Ку­пе­но е през 1989 го­ди­на от нас­лед­ник на им­пе­ри­я­та Mercedes Benz за 22,6 ми­ли­о­на до­ла­ра. Шей­хът не ха­рес­вал мес­тна­та во­да, за­то­ва по­ръ­чал да на­пъл­нят ба­сей­ни­те и фон­та­ни­те с Evian. Та­ка или ина­че, то­зи дво­рец бил на­вес­тен от араб­ския вла­де­тел са­мо вед­нъж, и то за по­ло­вин ден. При­чи­на­та е, че бил дос­та ма­лък за сви­та­та, ко­я­то го съп­ро­вож­да. Ко­га­то ле­ти, той взи­ма със се­бе си по­не 100 чо­ве­ка, вклю­чи­тел­но бръс­нар, кой­то се гри­жи за крал­ска­та бра­да. За смет­ка на то­ва оби­ча да от­ся­да в дру­го име­ние в Лон­дон - Ham Gate, ку­пе­но през 1980 го­ди­на за 6,3 ми­ли­о­на до­ла­ра. През 2013 го­ди­на там нап­ра­ви­ли ог­ром­но тър­жес­тво, ка­то в пос­лед­ния мо­мент се ока­за­ло, че дво­ре­цът ня­ма да мо­же да съ­бе­ре гос­ти­те и се на­ло­жи­ло спеш­но да ку­пят съ­сед­но­то име­ние.

По­куп­ка­та на лук­соз­ни къ­щи, къ­де­то да пре­но­щу­ва пре­зи­ден­тът на ОАЕ, е оби­чай­на прак­ти­ка, тъй ка­то той не по­на­ся хо­те­ли­те. При ед­но от пъ­ту­ва­ни­я­та си във Ва­шин­гтон се на­ло­жи­ло спеш­но да се ку­пи къ­ща око­ло гра­да, тъй ка­то бил там на офи­ци­ал­но по­се­ще­ние. Той за­ръ­чал на аген­ти­те си да му тър­сят спеш­но имот с ед­но-един­стве­но ус­ло­вие - да има подзе­мен га­раж, за да мо­же не­о­без­по­ко­я­ва­но да вле­зе вът­ре.

По­чив­ки­те на Ла­зур­ния бряг

Шей­хо­ве­те обо­жа­ват раз­ход­ки­те по рай­ски­те кът­че­та на све­та, но най-чес­то от­ся­дат по Ла­зур­ния бряг. Къ­де­то и да се на­ми­рат, ре­дов­но си по­ръч­ват про­дук­ти и яс­тия от тех­ни­те зе­ми. Дос­та­вят им ги с час­тни са­мо­ле­ти. Дво­ре­цът на Сей­шел­ски­те ос­тро­ви на шейх Ха­ли­фа-Ал-На­ха­ян е се­де­ме­та­жен с 66 ак­ра зе­мя. Има и раз­кош­на­та ви­ла в Кан, ко­я­то стру­ва 38 ми­ли­о­на до­ла­ра. По­чив­ки­те си ги ка­рат пре­дим­но на ях­ти­те в Пер­сий­ския за­лив. При­те­жа­ват и зна­ме­ни­та­та Azzam, дъл­га 180 мет­ра, ко­я­то стру­ва 615 ми­ли­о­на до­ла­ра и мо­же да при­ю­ти 36 гос­ти. То­ва е най-го­ля­ма­та час­тна ях­та в све­та, ко­я­то се об­служ­ва от 500 чо­ве­ка. На лод­ка­та има вер­то­лет­на пло­щад­ка, а скла­ди­ра­но­то го­ри­во поз­во­ля­ва ях­та­та да нап­ра­ви око­лос­вет­ско пъ­те­шес­твие, без да спи­ра на бре­га.

Имат ог­ром­на сви­та, но са­ми на­ли­ват ка­фе­то

Все­из­вес­тно е, че през пос­лед­ни­те го­ди­ни за­ра­ди здра­вос­лов­ни при­чи­ни пре­зи­ден­тът на ОАЕ поч­ти не се по­каз­ва пуб­лич­но, а на пре­ден план из­ле­зе прин­цът Му­ха­мед-ибн-За­ид-Ал-На­хян, пи­ше The New York Times, ка­то раз­кри­ва, че ми­ли­ар­дерът во­ди здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот, ак­тив­но спор­ту­ва и до­ри сам си на­ли­ва ка­фе­то.

Пре­ди го­ди­ни не­го­ва­та сват­ба пре­диз­ви­ка и най-го­ле­ми­те ко­мен­та­ри от свет­ски­те хро­ни­кьо­ри. Тя стру­ва­ше 45 ми­ли­о­на до­ла­ра, про­дъл­жи ця­ла сед­ми­ца, а гос­ти­те бя­ха 20 000 чо­ве­ка. За да се по­бе­рат, бе пос­тро­ен спе­ци­а­лен ста­ди­он. Ма­кар прос­то­лю­ди­е­то да не ус­пя да ви­ди мла­до­жен­ци­те, на все­ки жи­тел на Абу Да­би бе раз­да­де­на хра­на от сват­ба­та и су­ве­нир от мла­до­то се­мейс­тво.

50 ор­кес­тъ­ра се гри­жи­ха за доб­ро­то нас­тро­е­ние на гос­ти­те. Ед­на от пе­ви­ци­те на­пи­са­ла и спе­ци­ал­на пе­сен за щас­тли­во­то съ­би­тие. Мла­до­жен­ци­те та­ка се за­рад­ва­ли, че й се от­бла­го­да­ри­ли с яр­ко­чер­вен Mercedes.

По­да­ръ­ци­те на шей­хо­ве­те чес­то са зна­ко­ви и ин­тим­ни, но по­ня­ко­га са и пуб­лич­ни. Един от из­вес­тни­те при­ме­ри е, ко­га­то пи­о­не­рът на стро­и­тел­ство­то на ос­тро­ви на пал­ми­те в Пер­сий­ския за­лив, соб­стве­ни­кът на "Ду­бай хол­динг" по­да­ри един от ос­тро­ви­те на Ми­ха­ел Шу­ма­хер. И за­що не, мо­же да си го поз­во­ли, коментира с достолепие “standartnews.com”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.