На 25 юни 2021 г. от 10.00 ч. в зала 1 на Икономически университет – Варна и чрез видеоконферентна връзка: https://meet.google.com/fjj-opjv-fjw ще се проведе Научна конференция "Туризъм и свързаност", посветена на 55-годишнината от създаването на първата университетска специалност "Туризъм" в България

Организационен комитет на форума:
председател - проф. д-р Таня Дъбева
членове - проф. д-р Стоян Маринов, доц. д-р Вилиян Кръстев, доц. д-р Велина Казанджиев, доц. д-р Георгина Луканова, гл. ас. д-р Мария Велева, гл. ас. д-р Тодор Дянков, гл. ас. д-р Красимира Янчева
Тематични направления:
Образованието и науката за туризма
Икономически и териториални измерения на туризма
Управление и маркетинг в туризма
Туристически предприятия
Туристически услуги и продукти

Предвид националния му формат включването във форума може да е присъствено или дистанционно, като на участниците ще бъде предоставена възможност за различни начини на представяне, дискутиране, споделяне на опит.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.