Началникът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров, посети Военноморския институт към Националния университет „Одеска морска академия“ в Украйна. Началникът на ВВМУ е академичен ръководител на DEEP – Украйна, по военноморско обучение и подготовка и е част от координиращата група на NATO DEEP.

Целта на срещата в Украйна е определянето на сътрудничеството между флотския институт и DEEP за втората половина на 2021 г. Програмата на NATO DEEP за усъвършенстване на военното образование се изпълнява успешно в Украйна от 2013 г. Това е и най-голямата образователна програма, прилагана днес от Алианса сред страните партньори.

Програмата DEEP е специално разработена от учени и експерти и има за цел модернизиране и професионализиране на военните образователни институции в страните партньори. DEEP позволява на украинското военно висше образование да подобри професионалните умения на научно-педагогическия състав, като получава експертна консултантска помощ при разработването и подобряването на образователните програми, в съответствие с принципите и стандартите на NATO.

Срещата се проведе между главния координатор на NATO DEEP – Мариуш Солис, преподавателския състав на Военноморския институт и други представители на координиращата група. Обсъдено бе по-нататъшното усъвършенстване на военното образование във Военноморския институт, а именно повишаване на квалификацията на преподавателите по английски език и подобряване на практическото обучение чрез стажове на военни кадети.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.