Настъпиха известни промени в програмата на варненския Държавен куклен театър за спектаклите, които ще се играят през месец август. Предлагаме пълната програма на театъра с отразените промени.

ПРОГРАМА /с промени/

спектаклите за деца за м. АВГУСТ 2020 г.

08. 18.30 ч. - ЧУДОТО, НАРЕЧЕНО ФАНТАЗИЯ

сряда /Работилничка за кукли/

08. 18.30 ч. - ЗЛАТНАТА РИБКА

събота

08. 18.30 ч. - ПОД ГЪБКАТА

Неделя

08. 18.30 ч. - ЧУДОТО, НАРЕЧЕНО ФАНТАЗИЯ

сряда /Работилничка за кукли/

08. 18.30 ч. - ДЯДОВОТО ДВОРЧЕ

събота

08. 18.30 ч. - ПАЛЕЧКА

неделя

08. 18.30 ч. - ЧУДОТО, НАРЕЧЕНО ФАНТАЗИЯ

сряда /Работилничка за кукли/

08. 18.30 ч. - КРИВОТО ПАТЕНЦЕ

събота

08. 18.30 ч. - ЛАКОМА МЕЦАНА

неделя

ВАЖНО!

При лошо време спектаклите се играят в закритата зала на театъра!

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.