Продължава изграждането на тротоара на ул. „Капитан I ранг Георги Купов“ в кв. „Галата“. Нов асфалт е положен в участък от локално платно на ул. „Крайбрежна“ № 2А (част от междублоково пространство). С усилени темпове тече работата по изграждане на паркинг на ул. „Средец“ № 22 в кв. „Аспарухово“. Новите паркоместа на ул. „Моряшка“ съвсем скоро ще бъдат напълно завършени, съобщи във Фейсбук профила си кметът на района Ивайло Маринов.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.