Националната агенция за приходите проверява различни търговски обекти в столицата и страната. Целта на контролните действия е да се установи спазва ли се данъчното и осигурителното законодателство, както и прилага ли се режимът на задължително предварително деклариране на стоки с висок фискален риск, който влезе в сила от 3 януари. Проверките се осъществяват съвместно с Агенция „Митници“ и БАБХ.

От началото на годината до 9 януари електронната система на НАП е издала близо 5200 уникални номера на превозвачи, които са спазили изискванията и са подали информация в приходната агенция за превоз на стоки с висок фискален риск. След направен анализ на декларираните данни, НАП поетапно проверява различни търговски обекти – големи хранителни вериги, бензиностанции и др. на територията на цялата страна. Фискалните инспектори следят продажбата на стоки с висок фискален риск като месо, мляко, плодове, зеленчуци, олио, захар, горива и др. във връзка с прилагането на задължителното предварително деклариране, което е в сила от 3 януари.

„Проверките са регулярни и няма нищо необичайно или тенденциозно в тях. Те не са насочени към конкретни компании. В рамките на своите правомощия НАП извършва контролни действия с цел да установи спазва ли се данъчното и осигурителното законодателство и въведения нов режим за предварително деклариране“, заяви Румен Спецов - изпълнителен директор на НАП.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.