Учени откриха 124 находки от камък, керамика и метал по време на археологическите разкопки на църквата „Света Богородица“ в исторически квартал Армения на град Мелник. Те се проведоха за втори пореден сезон през 2023 г. с финансовата подкрепа на арх. Пламен Мирянов и Община Сандански, съобщават от Националния археологически институт с музей при БАН (НАИМ-БАН), цитиран от БТА.

Сред находките се открояват две. Първата е втори фрагмент от средновековния надпис от XIII – XIV в., част от който се откри в предходния сезон. Най-вероятно това е строителният надпис на първия период на църква. Втората находка е част от мраморна релефна плоча от XVIII – началото на XIX в., на която е изобразен серафим (четирикрил ангел), разказват от екипа.

„Проучваната църква има два основни етапа на застрояване. Първият е от ΧΙΙΙ – ΧIV в., а вторият – от средата на XIX в. През 2023 г. усилията се съсредоточиха в два сектора. В първия се разкри участък от пода на възрожденския етап на църквата. Под него се проучи апсидата на храма от XIII – XIV в. Установи се, че в този период по-раната църква е била едноапсидна с обща дължина от 17,35 м. Тя е вкопана в по-ранен средновековен пласт. Проучването му през следващите сезони ще прецизира времето, в което храмът е издигнат първоначално. Във втория сектор реставратори работиха върху вдигането на пласт със стенописи от XIII – XIV в. Въпреки тяхната силна раздробеност се възстановиха редица образи“, казват от НАИМ-БАН.

По думите им разкопките на църквата „Света Богородица“ дават много нови научни данни и възможност за експониране и включване в туристически маршрут на един важен и интересен паметник за историята на Мелник. Обектът е включен с постер във временната изложба „Българска археология през 2023 г.“, която се откри на 15 февруари 2024 г. в Националния археологически институт с музей при БАН. Плочата с изображението на ангела и част от стенописите ще бъде изложен в експозицията на НАИМ – БАН до 26.05.2024 г., допълват от екипа на музея.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.