През 2019 г. в област Варна са регистрирани 2 696 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2018 г. се наблюдава намаление с 14.8%, съобщават от Териториално статистическо бюро - Североизток.

През годината са настъпили 667 броя тежки произшествия, при които леко ранени са 646 души, тежко ранени са 219, а загинали - 46 души. Спрямо предходната година е регистриран спад при тежките ПТП от 8.4%. Леко ранените лица намаляват с 4.6%, тежко ранените с 1.8%, а загиналите с 4.2%. По брой пътнотранспортни произшествия с пострадали област Варна заема трето място в страната.

От участниците в движението с най-голям дял са ранените водачи на МПС (39.1%), следвани от пътниците (38.2%), пешеходците (22.5%) и ранените работници на пътя (0.2%). Произшествията по вина на водачите в област Варна са 592 броя, като 80.6% от тях са извършени с личен автомобил.

Най-много пътнотранспортни произшествия са регистрирани в събота - 124, в събота са регистрирани и най-много ранени лица - 168, или 19.4% от всички ранени за областта.

През 2019 година най-много катастрофи с пострадали са регистрирани през месеците август - 86, юни - 74 и май - 62. Броят на ранените е най-голям през месеците август и юни, съответно 112 и 94 души, съобщава родната статистика.


 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.