Вестник „НахОДКи“, безплатно периодично издание на ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна, завоюва първо място в третото издание на Националния журналистически конкурс за ученици "Гео Милев" в Стара Загора. Кино школа „Братя Люмиер“ от ОДК получава специална награда за колективно участие в конкурса.

В тазгодишното издание участие взеха деца и младежи от 21 населени места в 15 области, млади журналисти от 23 клубни форми при центрове за личностно развитие и извънкласни форми, занимаващи се с обучение по журналистика, училища и други институции. Това сочи официалната статистика на организаторите от Община Стара Загора, Център за подкрепа за личностно развитие и къща музей „Гео Милев”.

Най-добрите в конкурса бяха определени от жури, в което влязоха журналистите: Станимира Димова, Велизара Цонева и Стоян Стратиев.

„Отново се затвърждава впечатлението за чудесно свършена работа от ръководителите и учителите по места, независимо дали това са клубове в извънучилищните институции или училища.

Преподавателите не само са запознали децата и младежите с отделните жанрове, стилове, похвати и граматика, но са изградили и умения да откриват, мислят и представят вярно и с отношение информацията“, коментират организаторите пред Росица Въльовска от Starazagora.bg.

Вестник „НахОДКи“ за трети път печели национален конкурс за ученическа журналистика, припомнят от редакционната колегия. Кино школа „Братя Люмиер“ правят успешен дебют и заявка за бъдещи участия и успехи.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.