Днес в Щаба на Военноморските сили на посещение беше посланикът на Великобритания в Р България Негово високо превъзходителство Роб Диксънм, съобщават от ВМС.

Целта на посещението беше запознаване с командването на Военноморските сили и визия за сътрудничество между двете страни.

Също днес в присъствието на командира на ВМС контраадмирал Кирил Михайлов, командирите на военни формирования от Варненския гарнизон и личния състав на Щаба на ВМС за активно участие при изпълнение на задачи в помощ на населението в зимни условия, обезвреждане на боеприпаси, транспортиране на пациенти за спешно лечение, оказване на помощ на структури на държавната и местна власт в условията на въведените противоепидемични мерки заради разпростанението на COVID-19 и за проявена гражданска доблест при спасяване на човешки живот бяха наградени от министъра на отбраната: капитан III ранг Красимир Панайотов Дамянов от в.ф. 28580 - Варна и капитан Атанас Руменов Георгиев от в.ф. 36940 - Варна.

За активно участие в изпълнението на задачи в помощ на населението и проява на гражданска доблест при спасяването на човешки живот с предметна награда сувенирен нож „Манлихер“ на поставка бяха наградени от началника на отбраната: капитан Христо Иванов Радкев от в.ф. 36940 - Варна и капитан Хараламби Георгиев Сертев от в.ф. 36940 - Варна

За проявена бдителност, гражданска доблест и психическа устойчивост с предметна награда „Морски сувенир“ беше награден от командира на Военноморските сили старши лейтенант Николай Пламенов Николов от в.ф. 54830 – Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.