Независим Надзорен съвет към Фейсбук вече работи и приема случаи за разглеждане. Панелът ще може да отменя решения за публикации и да препоръча промяна в политиката на мрежата.

Идеята хора частично да заменят алгоритмите, се появи през 2018 г. в отговор на упреци към Марк Зукърбърг и компанията му, че не успяват да се справят с речта на омразата, фалшивите новини, расизма.

Панелът е съставен от 20 души сред които бивш премиер, Нобелов лауреат за литература няколко известни адвокати и защитници на чoвешки права.

Съветът ще има 90 дни за решаването на всеки казус, съобщава БНТ.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.