Контролните органи на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” са установили 8246 нарушения при извършени 1440 проверки по време на кампанията през активния летен сезон, съобщиха от пресцентъра на инспекцията, цитиран от БТА.

Заетите в проверените обекти със сезонен характер в морските населени места са 35 000 души. Традиционно акцент в проверките е превенцията на недекларирания труд и контролът по спазване на разпоредбите за разпределение на работното време и заплащането на труда, посочват от Инспекцията по труда. При контролната дейност се следи и за законосъобразното наемане на граждани на трети държави и на непълнолетни лица, както и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

Нарушенията, свързани с разпоредбите по осъществяването на трудовите правоотношения, са 4578. От тях по заплащането на труда са установени 894 нарушения, а по работното време – 1000. Установените случаи на работа без трудов договор са 158. Нарушенията по осигуряване на здраве и безопасност при работа са 3578.

Установени са 44 граждани на трети държави, които са полагали труд без разрешен достъп до пазара на труда в България. Констатирани са 36 непълнолетни да работят без разрешение от Инспекцията по труда.

В резултат на контролната дейност по морските курорти са издадени 435 акта за установяване на административно нарушение.

През летните месеци контролните органи на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” са се включили и в традиционната кампания на Националната агенция за приходите за превенцията на недекларирания труд в морските курорти.

Миналата седмица от Инспекцията по труда съобщиха, че над 2,2 млн. лв. забавени възнаграждения, включително и за минали периоди, са изплатени от работодателите по време на извънредната кампания на инспекцията, насочена към предприятия, в които в предходни периоди е установявано забавяне на заплати.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.