Най-крупният обект от реализираната капиталова програма на община Варна е изграждането на бул. „Васил Левски“ в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“, което възлиза на 52,5 млн. лева.

Реализираната капиталова програма е в размер на 152,5 млн. лева, като 63 млн. лева от средствата са осигурени по оперативни програми и проекти.

Това стана ясно по време на публичното обсъждане в Юнашкия салон на годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Варна за 2019 година.

Във финансово отношение 2019 г. ще бъде запомнена като успешна година. Реалният размер на получените приходи към края на годината е близо 402 млн. лева, с 15 млн. лева повече спрямо предходната година. Осигурени са разходи за всички направления по бюджета, без общината да има просрочени задължения.

Собствените приходи са в размер на над 152 млн. лева. От тях данъчните постъпления са близо 88,5 млн. лева, със 7,2 млн. лева повече спрямо първоначално планираните. Този ръст се дължи основно на приходите от налога за придобиване на имущество по дарения и възмезден начин, който се е увеличил с близо 5,4 млн. лева.

В структурата на отчета на разходите най-голям дял заема функция “Образование” – 38 %, следвана от функция “Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” – 31 %.

Над 9 млн. лева са инвестирани в ново строителство и в ремонти на детски градини и училища, включително в площадки за спорт и игра. За основен ремонт на уличната мрежа на територията на общината са отишли 8,7 млн. лева. За изграждането на спортни комплекси в ж.к. „Владислав Варненчик“, на ул. „Студентска“ и кв. „Виница“ са изразходвани над 2,8 млн. лева. Инвестициите в "Синята зона" надвишават 2,3 млн. лева.

И през 2019 г. община Варна запази високия си кредитен рейтинг. Той остава "BBB" със стабилна перспектива и е равен на този на държавата. Прогнозата е, че Варна ще продължи да показва стабилни финансови резултати и добра кредитоспособност в краткосрочен и средносрочен план.

Годишният финансов отчет на бюджета на община Варна за 2019 г. е одитиран и заверен от Сметната палата. Според проверяващата институция не са констатирани нарушения, неспазване на законите и недостатъци във вътрешния контрол, съобщи "Moreto.net".

Снимка: община Варна

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.