Над 200 младежи и девойки получиха информация и се включиха в специално подготвени викторина и игри в лятната антиСПИН кампания под мотото „Пазя себе си, пазя и теб“. Организатор на събитието бяха дирекция „Превенции“ към Община Варна и Консултативният съвет по превенция на ХИВ/СПИН. В кампанията участваха 30 доброволци от Градския превантивен клуб, които се срещаха с младите хора в Морската градина, на крайбрежната алея и в района на Фестивалния и конгресен център. Инициативата бе подкрепена и варненските музиканти – Тино и Николай Кърджиев.

Проведена бе и онлайн кампания в социалните мрежи Facebook и Instagram. Седмица преди събитието доброволците провокираха интереса на младите хора в интернет чрез виртуални викторини, снимки с #ПазяТе и #StopAIDS. Превантивните послания в интернет достигнаха до над 1500 младежи, съобщи Live.Varna.bg".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.