Снимка: Юлия Лазарова

За първите седем месеца на 2022 г. печалбата на банковата система достигна 1.2 млрд. лв., което представлява почти 50% ръст на годишна база, съобщава седмичникът „Капитал". Резултатът затвърждава оформилата се още през 2021 г. тенденция на изключително силно представяне на сектора, който през последните месеци покорява нови рекорди, движен от засилената кредитна активност.

Банките за момента не усещат и съществени признаци на забавяне заради инфлацията в България и по света или войната в Украйна. Само за последния месец печалбата е 186 млн. лв., показват от числата обобщената статистика за представянето на банковата система, която БНБ публикува на месечна база (разбивка с резултатите на отделните банки се публикува на тримесечна база).

Същевременно, отчетената печалба за периода януари - юли 2022 г. е по-висока и в сравнение с предкризисната 2019 г., когато за същия период сумарното постижение на кредитните институции в страната беше 1 млрд. лв.

Откъде идва печалбата

За рекордната печалба допринасят широк спектър от компоненти. Към юли нетният лихвен доход се увеличава с почти 150 млн. лв. на годишна база до 1.58 млрд. лв. В процентно изражение ръстът е с 9.52%, което е най-бързият темп, отчитан за последните близо 15 години. Подобно на кредитния бум в началото на века и сега двигател на ускорението на този показател е продължаващият бурен ръст в отпускането на заеми от страна на банките.

С още по-отчетлив темп се увеличава нетният доход от такси и комисиони, който към юли скача с над 21% на годишна база до 830 млн. лв. В номинално изражение увеличението в обема за последната година е с близо 147 млн. лв. - съизмеримо с това на нетния лихвен доход. Фактор за растежа, разбира се, са повишените такси на банките, но и тук съществен ефект оказва и все още високата икономическата активност, която по правило е съпътствана от повече преводи и други банкови услуги, включително повече новоотпуснати заеми.

Съществен елемент от картината на доброто крайно представяне продължават да са и по-ниските разходи за обезценка. За седемте месеца те са 244 млн. лв., което е с 95 млн. лв. по-малко спрямо година по-рано, показват данните на БНБ.

През 2020 г. банките провизираха ударно очакваните покрай пандемията бъдещи загуби, но през 2021 г. в поведението им се наблюдаваше известно успокояване. Сега въпреки влошаващите се перспективи пред икономиката, свързани с инфлацията и войната, все още не се наблюдава толкова активно провизиране, колкото през 2020 г.

Така и към юли основната тежест за печалбите на банките идва по линия на растящите административни разходи (в т.ч. за персонал) - с близо 119 млн. лв. повече спрямо година по-рано до 1.1 млрд. лв. в края на първите седем месеца на 2022 г. В процентно изражение растежът все пак се забавя леко - до 12% на годишна база, в сравнение с 13% преди месец.

Все още кредитен бум

Активите на банките през юли се покачват с 3 млрд. лв., или 2.1% на месечна база, до 145 млрд. лв. Спрямо година по-рано увеличението е с 11.1%, или 14.5 млрд. лв.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.