За трета поредна година се провежда националния авиомоделен събор „Fun Fly Варна 2020“. Ще се случи на 29 август (събота) от 11 до 18 часа и 30 август (неделя) от 10 до 15 часа в землището на село Доброглед, община Аксаково, до Екоселището.

Съборът се провежда с финансовата подкрепа на община Варна. Тук ще се представят радиоуправляеми модели на самолети, хеликоптери, които ще изпълняват фигури в небето над с. Доброглед. Моделите се задвижват от двигатели с вътрешно горене (ДВГ) - бензинови и метанолови, а също така и електрически двигатели.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.