С обвинителен акт на Окръжната прокуратура във Варна на съд е предаден 52-годишният Риза М. за трудова злополука, при която била причинена смъртта на стрелочник. Деянието се наказва с лишаване от свобода от една до шест години.

На 13 ноември 2018 год. в района на жп гара Варна-запад при извършване на маневрена дейност на влак подсъдимият като началник на влак и ръководител на маневра поради немарливо изпълнение на занятие, представляващо източник на повишена опасност, нарушил редица правила за безопасност. Така била причинена смъртта на 58-годишния Зия Ю.

Пострадалият е работел по трудов договор с „Поделение товарни превози Горна Оряховица“ като маневрен стрелочник. На 13 ноември локомотив трябвало да вземе два вагона от вагоноремонтния цех. С цел извършване на маневрата бил определен състав, в който влизал и пострадалият Зия.

Мъжът трябвало да разкачи от локомотива двата вагона. За тази цел подсъдимият му разпоредил да влезе между локомотива и първия вагон, за да извърши разкачването.

Подсъдимият видял, че вагоните са разкачени и се движат заради наклона, подал сигнал „Стоп“ на локомотивния машинист, който спрял. Стрелочникът Зия Ю. бил намерен мъртъв, паднал встрани до локомотива.

Назначената експертиза по делото дала заключение, че смъртта на маневрения стрелочник е вследствие съчетана травма на тялото на главата, гърдите и други увреждания, несъвместими с живота.

Предстои делото да бъде насрочено за разглеждане във Варненския окръжен съд.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.