Програмата „Бизнес академия за стартиращи предприемачи“ (BASE) отваря врати в Източна България. Тя е насочена към бъдещи предприемачи или такива, които искат да доразвият свой собствен бизнес, но в по-малките населени места в областите Варна, Добрич и Шумен. Това съобщи инициаторът и директор на фондация "Източен акселератор" Галин Димитров.

На първо време обученията ще бъдат в Девня, Суворово и Долни Чифлик. Регистрацията е отворена до 11 ноември.

Програмата се осъществява с подкрепата на фондация "Америка за България" и събира на едно място успешни български предприемачи и хора с желанието и амбицията да стъпят в света на бизнеса.

По време на обученията, участниците ще имат възможност да черпят знания и опит от успели български предприемачи. Те ще бъдат и напътствани от ментори с богат опит в бизнеса. Обучението е изключително достъпно, използват се методите на геймификацията, с което цели да бъде приложено наученото на практика. Теоретичната част е предоставена по лесен начин с решаване на казуси и работа в екип, пояснява Димитров.

Обучението е напълно безплатно. Ще могат да вземат участие хора от всякаква възраст, независимо дали имат или нямат разработен бизнес. Продължителността е 13 седмици, а занятията ще бъдат веднъж седмично с продължителност от 3 часа в извънработно време. По този начин участниците ще успеят да отделят достатъчно време за всекидневните си задължения, без това да възпрепятства тяхното обучение. В една група ще могат да вземат участие до 35 души, съобщи Радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.