Председателят на Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група Дългопол-Смядово” Злати Златев на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.44 ал.5 от устава на сдружението, свиква годишно Общо събрание на 03.07.2020 г. (петък) от 16.00 часа в Зала Общински съвет - Дългопол, при следния дневен ред:
1. Вземане на решение за кандидатстване на МИГ – Дългопол-Смядово с проект по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.372 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.).
2. Отчет за текущо изпълнение по проект . „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по Оперативна програма „Добро управление”.
3. Разни.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.