Отново чрез видеоконферентна връзка и дистанционно ще заседава днес Министерският съвет.

Очаква се министрите да одобрят годишния доклад за напредъка по изпълнението на актуализираната стратегия за развитие на електронното управление. Допълнителни трансфери по бюджетите си ще получат министерствата на вътрешните работи и на образованието.

Ще бъде допълнена и наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.