Абсолютна несправедливост нарече управителят на ВИК-Варна Валентин Вълканов, решението на Министерството на околната среда и водите, взето преди месец, да намали количествата вода за Варна и областта, получавани от язовир "Камчия". Мотивът, че трябва да има резервни количества, е неясен според Вълканов, тъй като в момента в язовира има 150 милиона кубически метра вода от общ обем 233 милиона, което позволява, дори да не вали изобщо, нормално водоподаване за още две години.

"До края на годината ще изтеглим 30-40 милиона кубика, а за следващата година ще останат още 50-60 милиона. Докато стигнем до санитарния минимум, може да изкараме още 2 години. Няма никаква опасност Варненска област да остане без вода", категоричен е Вълканов, съобщи Радио Варна.

Ако от МОСВ не преразгледат решението си, обаче е възможно ВиК дружеството да натрупа загуби от половин милион лева за шест месеца заради разходите за електроенергия, а водата за варненци да поскъпне.

Сега трябва да помпим вода от девненските карстови извори, където себестойността на един кубик доставена вода е от порядъка на 20 стотинки. От язовир "Камчия" я получаваме за 3 стотинки, направи сравнение Вълканов. По думите му, ако започнат да черпят вода от девненските извори, парите, които трябва да плащат към Енергото са със 100 000 лева повече на месец.

Той обясни, че това ще доведе до сериозни загуби, което би попречило на изпълнението на инвестиционната програма на дружеството.

От язовир "Цонево" цената също е неизгодна и много по-висока - 0,21 лв. за ток, и 0,19 лв. от напоителни системи, посочи още шефът на ВиК- Варна.

Вълканов не намира логическо обяснение защо Бургас получава почти двойно количество вода от язовира, а Варна остава ощетена.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.