Васил Тенекеджиев (вляво) Снимка: Дарик Варна

Откритите през миналата година артефакти допълват и подкрепят различни хипотези, по които варненските археолози работят по проучване историята на града. Сред тях са две улици с каменна настилка, разкрити при проучване на обект на ул. „Сан Стефано“ №27 в Археологическия и архитектурен резерват Одесос, съобщи darik.bg.

Находките са поредното доказателство, че Одесос през античната и късноантичната епоха е бил един добре развит град, с модерна за времето си улична мрежа.

За съжаление обаче градът е бил сполетян от природно бедствие. Изследователите смятат, че античният Одесос е претърпял сериозни щети от мощно земетресение и цунами. Това подсказват намерените археологически находки.

Смята се, че последните ремонти на улиците са били в началото на VI век, но много скоро след това е имало катаклизъм, който е довел до големи разрушения и пожар. Това личи от счупените в една линия плочи в центъра на улицата, където е каналът, което говори за падането на тежки неща, най-вероятно фрагменти от рушащи се сгради. Причината може да е земетресението, датирано в средата на VI век, за което има свидетелства в исторически извори. Трусът е бил близо до нос Калиакра и е предизвикал голяма вълна, която е ударила морския бряг, включително и Одесос, разказа ръководителят на разкопките гл. ас. д-р Васил Тенекеджиев.

След големите разрушения градът продължава да съществува, жителите изравняват терена и го обитават до края на историческия път на Античния Одесос в края на VII век, допълни Тенекеджиев.

Археологът отбеляза, че разкопките не са в състояние за експониране. Покрити са с изолационни материали и ще останат под основната плоча на бъдеща сграда.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.