ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ се включи в XI годишна отчетна среща (Clearing House) на програмата на NATO за усъвършенстване на военно-образователната система в страни партньори – DEEP (Defence Education Enhancement Programme).

Форумът се провежда в Рим от 20 до 23 юни 2022 г., с участието на началника на Морско училище – флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров, заместника му по учебната и научната част – капитан I ранг проф. д-р Калин Калинов, и цивилния служител Димитър Илиев.

Традиционно срещата се организира съвместно от дирекция „Операции“ на NATO и Консорциума по „Партньорство за мир“ (ПзМ) на военните академии и институции, свързани с изследване на проблемите на сигурността (PfP Consortium).

От страна на домакините съорганизатор е Центърът за висши изследвания в областта на отбраната (CASD). Програмата DEEP се провежда в 15 страни партньори. Приносът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ е към DEEP – Азербайджан, и DEEP – Украйна.

Целта на срещата е да се отчете постигнатото и да се определят държави и учебни заведения, които да поемат конкретни ангажименти за удовлетворяване на исканията на страните партньори за усъвършенстване на военно-образователните им системи.

По време на Годишната отчетна среща е предвидено време за отчитане дейността на Работната група за развитие на образованието (EDWG) към Консорциума по ПзМ и комплекса от мероприятия за усъвършенстване на обучението и подготовката на сержантския и старшинския състав.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.