Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев обясни пред депутатите от ресорната комисия, че все още не са готови конкретните предложения, съобщи Радио Варна. „Най-предпочитаният и най-вероятният вариант за стартиране на учебната година е в присъствена форма. Всички тези стратегии, които предвиждат частично присъствено обучение водят до малко допълнителни ефекти, но са много трудни за реализиране и не си заслужават. Може би най-добрата стратегия е тази на относителното разделяне на класовете“, каза министър Вълчев.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.