Пътните настилки навсякъде са мокри, видимостта е добра, температурите са положителни. Това съобщиха дежурните в Областно пътно управление (ОПУ)-Варна и ОПУ-Добрич.

Във Варненско (към 6 часа) една машина прави обход в района за разчистване на паднали клони и наличие заледявания по усойните места.

На територията на град Варна за денонощието от КАТ са регистрирали две пътно-транспортни произшествия. Инцидентите са с материални щети, без пострадали хора, съобщава Радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.