Модели-макети на самолети, танкове, автомобили, кораби, къщи, сгради, фигури и др., изработени от различни материали – пластмаса, дърво, картон, други се показват в Археологическия музей във Варна. Участниците от в Модел клуб "Варна" показват своите изработки от последните месеци . Това е десето поредно издание на изложбата, която има конкурсен характер.

На 29 и 30 август ще стане известно кои са най-добрите модели в съответните категории. Ще бъдат наградени с грамоти и медали.

А до крайния срок експозицията още радва посетители и гости на морската столица като прекрасна експозиция, разположена в залите на музея, съобщава “Радио Варна".
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.