Дванадесет точки са включени в дневния ред на заседанието на кабинета. Министрите ще обсъдят и приемат списъка на иновативните училища в страната, както и доклад за анализ на екологичните последствия от Европейската зелена сделка, от който да бъде изготвен и Национален план за действие за справедлив преход.

В дневния ред на заседанието е включено и приемането на условията за отпускане на безлихвени заеми по бюджетите на общините за финансиране на разходи по проекти по Програмата за морско дело и рибарство, както и отпускането на допълнителни разходи по бюджетите на общините за разходи, свързани с програми за развитие на образованието.

Кабинетът ще вземе решение и да предостави безвъзмездно имот на община Хисаря, а за други такива имоти – частна държавна собственост, ще разреши да бъдат премахнати.

Правителството ще приеме и окончателно решение по оттегленото вече дадено съгласие за откриване на Консулство на Република Казахстан във Варна.

Сред точките в програмата на министрите е и приемането на Наредба за енергийно етикетиране на продукти, свързани с енергопотреблението, както и промени в Наредбата за качеството на течните горива и реда на техния контрол, съобщи "БГНЕС".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.