В бюджета за следващата година ще бъде предложено диференцирано увеличение на стандартите за социални услуги, като наличните средства също ще се увеличат с 88 милиона лева спрямо тазгодишните, коментира пред БНР социалният министър Деница Сачева. Тя посочи, че темата е коментирана на среща й с представители на Националното сдружение на общините.

„Предстои и въвеждането на стандарт за личен асистент“, изтъкна Сачева, като допълни, че бюджетът за тази цел е не по-малък от 87 милиона лева.

„Правителството прави възможното да няма прекъсване и в общинските програми "Топъл обяд" и "Патронажна грижа"“, увери министър Сачева, съобщи БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.