Във Варна, в ДКС започна международният турнир по тенис на маса „Млади надежди“. Това е неговото 31-во издание, като за известно време турнирът беше прекъснат. Надпреварата се организира от варненския клуб „Комфорт“ и се провежда в зала №20 на ДКС.

Състезанието продължава до 6 септември. В последния момент поради проблеми с тестове, свързани с пандемията, тимът на Сърбия не успя да пристигне, съобщи "Радио Варна".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.