Варненският медицински университет обяви конкурс за детска рисунка на тема „Науката преобразява животи". Инициативата е част от тазгодишното издание на Европейската нощ на учените, което ще се проведе на 27 ноември.

Конкурсът е за деца от 6 до 14 години. Техните творби трябва да бъдат авторски, на хартия с формат на листа А3 или А4 без паспарту. Техниката е свободна. Всеки участник може да представи само една рисунка, като на гърба на творбата посочи трите си имена, възраст, телефон и/или имейл за връзка.

Крайният срок за изпращане на рисунките е 11.11.2020 г. Желаещите да се включат в конкурса в съответните градове е необходимо да изпратят рисунките на адресите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" и на филиалите му в Шумен и Великотърново.

Победителите ще бъдат обявени по време на Европейската нощ на учените, на 27 ноември 2020 г., а участниците с най-добрите рисунки ще получат награди.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.