Медицинският университет "Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна ще избере нов ректор, съобщи Агенция „Фокус”.

Това ще стане на Общото събрание с мандат 2024 г. – 2028 г., което ще се проведе на 7 март 2024 г. от 13 ч. в Първа аудитория в сграда Ректорат при следния дневен ред:

1. Избор на комисия по избора.

2. Приемане на изменения и допълнения в Правилника за дейността на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна;

3. Избор на университетски омбудсман;

4. Избор на председател и заместник-председатели на Общото събрание;

5. Мандатен отчет на Ректора и на политиката за развитие на университета;

6. Отчет на Контролния съвет;

7. Представяне на становищата на Контролния съвет за изпълнението на бюджета за 2023 г. и за проектобюджета за 2024 г.;

8. Избор на Мандатна комисия;

9. Представяне на мандатната програма/мандатните програми на кандидата/кандидатите за Ректор;

10. Избор на Ректор;

11. Избор на Академичен съвет.

Кандидатите за ректор на МУ-Варна следва да подадат заявление до председателя на Мандатната комисия с копие до Председателя на Общото събрание в сектор "Деловодство“, отдел "Административен“ в срок до 12 февруари 2024 г. включително.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.