Днес в зала „Конгресна“ на Двореца на културата и спорта се състоя тържествената промоция на студентите от Випуск 2023 на Медицинския колеж в града.

207 здравни специалисти получиха своите дипломи от специалностите „Медицински лаборант", „Помощник-фармацевт", „Зъботехник“, „Рехабилитатор“, „Рентгенов лаборант", „Инспектор по обществено здраве“, „Медицински козметик" и „Медицински оптик".

Приветствие отправи ректорът на МУ-Варна проф. д-р Светослав Георгиев. „Убеден съм, че подготовката на всеки един от вас в Медицински колеж – Варна е сигурна основа за успешното ви професионално развитие. Вярвам, че ще вложите своите знания и умения в полза на здравето на пациентите“, изтъкна проф. Георгиев и пожела на младите специалисти да не спират да учат и да се развиват.

На церемонията присъства и председателят на Общински съвет – Варна инж. Христо Димитров. Той благодари на академичното ръководство за поканата и пожела много нови успехи за Медицински университет – Варна и неговите възпитаници.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.