Проведе се Държавният индивидуален шампионат по кану-каяк за мъже и жени в град Пловдив. Спортен клуб „Черно море – Бриз кану-каяк“ -Варна спечели 7 медала. Индивидуално представяне на състезатели:

Борис Босилков С1 – 1000м 3-то място С1 – 5000 2-ро място С4 – 500м 2-ро място

Александър Григоров С1 – 200м 3-то място С2 – 500м 1-во място С2 – 1000м 1-во място С2 – 200м 2-ро място С4 – 500м 2-ро място, съобщи Радио Варна. 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.