На работа в област Варна през периода януари-юни 2020 г. са постъпили 8382 безработни лица. Само през месец юни 2020 г. на работа са устроени 3076 безработни лица. Значителен е делът на реализираните на първичния трудов пазар – близо 98,7% от общия брой започнали работа лица. През месеца в трудова заетост са устроени 622 младежи на възраст до 29 години, както и 35 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).

През юни 2020 г. в бюрата по труда от областта са заявени 1409 работни места. На първичния пазар са обявени 1334 работни места. Най-много от заявените през юни работни позиции са от сферата на хотелиерството и ресторантьорството (519). Следват търговия (140), преработващата промишленост (125), административни и стопански дейности (105) и образование (90). По програми и мерки за заетост са обявени 46 работни места, а по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са обявени 29 работни места.

От началото на годината броят на безработните, регистрирани в бюрата по труда от област Варна е нараснал с 3944 лица. Броят на регистрираните безработни в края на месец юни е 14147, с 2464 по-малко спрямо предходния месец. Равнището на безработица във Варненска област през юни 2020 г. е 6,4%. В сравнение с предходния месец се отчита спад с 1,1 процентни пункта на равнището на безработица, През юни 2020 г. за едно свободно работно място, обявено в бюрата по труда в областта са се конкурирали средно по 6 безработни лица.

В град Варна броят на регистрираните безработни в края на месец юни 2020 г. е 8239 с 1860 по-малко спрямо предходния месец. Равнището на безработица в града е 4,7%, с 2,9 процентни пункта по-високо спрямо юни предходната година. В сравнение с май 2020 г. се отчита спад с 1,1 процентни пункта, съобщи "Днес+".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.