В периода 10 - 12 юли 2021 г. за пета поредна година в Медицински университет - Варна се проведе Варненското лятно училище „Въведение в спешната помощ". Курсът се провежда под патронажа на Ректора на МУ-Варна проф. д-р Валентин Игнатов. Тази година поради извънредната епидемична обстановка в страната, лятното училище бе само в теоретичен модул, съобщиха от университета.

Осигурен бе достъп за студентите по специалности „Медицина" – IV, V и VI курс, „Медицинска сестра" – III и IV курс, „Акушерка" – III и IV курс и „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи" – магистър, I и II курс. Възможност да се включат във виртуалните стаи имаха и желаещите извън изброените специалности.

Събитието бе открито от председателят на организационния комитет на лятното училище проф. Лора Георгиева от Катедрата по социална медицина и организация на здравеопазването. Тя изказа поздравления от името на Ректора проф. д-р Валентин Игнатов: „За нас е особена чест за пета поредна година да посрещнем Варненското лятно училище, инициатива, която участва активно в представянето и разглеждането на актуални проблеми, теми и новости в областта на спешната помощ. Приветствам възможността и шанса, които давате на младите колеги, да добият знания и да надградят своите теоретични и практически умения в сферата на спешната помощ. Поздравявам Ви за ентусиазма и високия професионализъм и пожелавам на всички успешно представяне!".

Поздравителен адрес бе получен и от д-р Мая Рашева, Директор на ЦСМП-Варна, която се обърна с думите: „За мен е удоволствие да Ви поздравя отново за прекрасната съвместна инициатива - V Юбилейно Варненско лятно училище „Въведение в спешната помощ". Превърнало се вече в традиция, училището предлага освен надграждане на знания и практически умения, но и избор за бъдещите лекари – да бъдат част от спешните екипи на Центъра за спешна медицинска помощ – Варна. От сърце желая здраве, смелост и амбиция за бъдещите инициативи!".

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.