11 А клас от специалност "Морско корабоводене" започна лятната си практика на Научно-изследователския кораб "Академик" . Практиката е част от учебния процес във Варненската морска гимназия „Св. Николай Чудотворец“. Екипажът на "Академик" с капитан Мариан Чолаков са особено стриктни за спазването на противоепидемичните правила. Въпреки нестандартната обстановка, на кораба са осигурени всички безопасни условия за работа на учениците.

Единадесетокласниците са разделени на групи. Те изучават изискванията за носенето на ходова вахта, работата с електронна карта и изискванията към изработването на предварителен план за прехода. Не на последно място изучават и изискванията по конвенцията Marpol.

Носенето на различните дежурства играе важна роля в подготовката на бъдещите моряци. Учениците се включват активно в някои от общите мероприятия на екипажа. Ежедневният инструктаж по мерките за безопасност осигурява качественото провеждане на практиката... Е, не всичко преминава така гладко.

Повишаването на тон или по-остри бележки са част от работата в реални условия. По-важното е, че така се подготвят бъдещите моряци, пише "Радио Варна".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.