На 20 септември 2020 г., неделя, от 17:30 ч., в Арт галерия "Тереза Зиковска" - град Варна ще се проведе литературна среща и представяне на нови книги от акад. Георги Марков, Боян Ангелов, Стоян Райчевски, Атанас Звездинов, Петър Андасаров, отец Дончо Александров, Панко Анчев, Иван Гранитски, Любомир Котев и Димитър Калев.

Събитието ще бъде съпроводено с импровизация на китара от композитора Хайгашод Агасян.
От галерията съобщиха, че срещата е част от програмата на Национални културни празници, Албена 2020.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.