С изтичането на удължения срок за отлагане на задължения на клиентите на банките е възможно да се наблюдава увеличение на дела на необслужваните кредити в банковите портфейли, което вероятно ще доведе и до известно увеличение на лихвените проценти по новите кредити. Това се казва в прогноза на БНБ, публикувана в периодичното издания „Икономически преглед“.

От страна на търсенето, несигурността относно бъдещото развитие на макроикономическата среда, както и относително слабата инвестиционна активност на фирмите, е вероятно да имат ограничаващ ефект върху растежа на кредита за частния сектор, пише Pariteni.bg.

От БНБ цитират резултати от Анкетата за кредитната дейност на банките за четвъртото тримесечие на 2020 г., които показват затягане на стандартите при одобряването на молби за кредит от предприятия и домакинства, като най-съществено е затягането при потребителските кредити.

Факторите, които са повлияли за затягане на кредитната политика през тримесечието, са били по-ниската склонност на банките да поемат риск и повишената оценка на риска. Очакванията на банките за първото тримесечие на 2021 г. са за затягане на стандартите за предоставяне на фирмени кредити, най-вече за малките и средни предприятия (МСП) и за разхлабване на стандартите при кредитите за домакинствата.

Удължават мярката 60/40, предлагат кредити с гаранционна програма за 2,5 млрд. лв. (ВИДЕО)

Очакванията на банките за първото тримесечие на 2021 г. са за известно повишение на търсенето на кредити както от фирмите, така и от домакинствата, като в сектора на предприятията се очаква повишението да бъде концентрирано в сегмента на краткосрочните кредити.

През второто тримесечие на 2021 г. очакваме депозитите на неправителствения сектор в банковата система да нарастват с темпове, близо до наблюдаваните през първите два месеца на годината и да започнат да следват плавна тенденция на забавяне от втората половина на годината в съответствие с прогнозираното постепенно засилване на икономическата активност, посочват от БНБ.

При кредита за нефинансовите предприятия и домакинствата може да се очаква допълнително забавяне на растежа през следващите две тримесечия под влияние на постепенното изтичане на удължените срокове по мораториума върху плащанията по банкови кредити, уточнява NOVA TV.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.