Личните лекари са предложили група от критерии за назначаване на изследванията за PCR тестове, но трябва да бъде измислен алгоритъм за прилагане. Това заявиха от Сдружението на общопрактикуващите лекари.

Според тях при извънредна ситуация парите за тези тестове трябва да се отпускат целево, а не да бъдат част от бюджета на Здравната каса. Важно е също да се прецени с какви тестове може да се изследват хората.

В момента навлизат нови, които стават за 10-15 минути, не са толкова скъпи и са също така достатъчно достоверни. Лекарите припомниха, че единственият начин да разберем за болестта е лабораторно. Симптомите при всеки са различни.

От Сдружението на общопрактикуващите лекари посочиха, че са предложили група от критерии, които трябва да бъдат обсъдени и приети, но настояват парите да бъдат целево отпуснати, а касата може да се явява вторичен разпределител на тези средства, съобщи "Днес+".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.