Формула за преодоляване на кризата няма. Икономиката ни вече е затруднена в някои сегменти, но сега светът е много по-подготвен, тъй като предишната финансова криза е създала модел за преодоляване, заяви във Варна финансистът Левон Хампарцумян.

Финансовата система на света, след предишната криза, направи 10 годишни усилия да създаде буфери. Сега тя е много по-подготвена от гледна точка на капитал и ликвидност. По скоро сега ще е система, която би подкрепила промените и преструктурирането на икономиките по време на кризата и евентуално растежния период след кризата, посочи финансистът.

Той подчерта, че икономиката ни вече е затруднена в определени сегменти. Идеята е да бъдем рационални, разумни и солидарни в преодоляване на последствията, каза още Хампарцумян.

Днес ефективността на един бизнес, който преди се измерваше в печалбата, която той можеше да генерира, сега се измерва в устойчивостта на бизнес модела. Това е сложна задача и не всички ще оцелеят, отбеляза още той.

Пазарите се преструктурират, ако някой производител досега е зависил на 100% от Китай, то днес започва да обмисля как да намали тази зависимост на 90, 80 или 50%. Това може да бъде шанс и за България, в общоевропейския контекст на производство на стоки и услуги, убеден е финансистът.

Левон Хампарцумян стана доктор хонорис кауза на Икономическия университет във Варна по повод 100-годишнината на първото в страната икономическо училище, съобщи Радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.