Пет пространствени кубически метра дърва за огрев, които са били добити незаконно, задържаха горските от Държавно горско стопанство - Нови пазар през седмицата. На нарушителите са съставени два акта по Закона за горите. През изминалата седмица в стопанството са извършени 34 проверки от дежурните екипи. 51 са инспекциите в ДЛС - Паламара, където за различни нарушения в горските територии са разписани 4 констативни протокола.

Каруца, моторен трион и един кубик дърва за огрев са задържани при една от 144 проверки в ДЛС - Търговище. На бракониерите са съставени три акта и 2 констативни протокола. Девет акта са разписали на нарушители дежурните екипи в ДГС - Омуртаг, при 13 проверки в частни имоти в село Беломорци. Задържани са девет кубика дърва без марки, които са открити в дворовете на няколко семейства.

Три моторни триона са задържани в ДЛС - Шерба, като извършителите са получили два акта и един констативен протокол. Същият брой актове са издали и горските от ДГС - Провадия.

В ДЛС - Тервел са задържали незаконно добити трюфели, като за нарушението са съставени 4 акта.

За периода 20.07-27.07.2020г. в СИДП са направени 492 проверки, като за нарушения в горските територии са съставени 22 акта и 7 констативни протокола. Задържани са шест пространствени кубика дърва за огрев, моторни триони, каруца и трюфели.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.