Огромен интерес предизвика лекоатлетическият крос, който се провежда в рамките на Европейската седмица на спорта във Варна. Надпреварата се осъществи в комплекса „Св.Св Константин и Елена“. Бягането беше по алеите на комплекса, съобщи "Народен спорт".

Дистанциите:

родени 2011 г. и по-малки

момчета – дистанция 600 м

момичета – дистанция 600 м

родени 2009 и 2010 г.

момчета – дистанция 600 м

момичета – дистанция 600 м

родени 2007 и 2008 г.

момчета – дистанция 600 м

момичета – дистанция 600 м

родени 2005 и 2006

девойки – дистанция 1200 м

юноши – дистанция 1200 м

родени от 2001 до 2004

девойки и жени – дистанция 1800 м

юноши и мъже – дистанция 1800 м

жени – дистанция 2400 м

мъже – дистанция 2400 м

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.