Комисията за защита на конкуренцията отново започва задълбочено проучване на намерението на "Еврохолд" да придобие непряк контрол върху предприятията от групата на ЧЕЗ - България. Това се съобщава на сайта на антимонополния орган.

В 30-дневен срок всяко заинтересовано лице може да представи в КЗК информация или становище относно ефекта на концентрацията върху конкуренцията на съответния пазар.

Производството за придобиването на дружествата от групата на ЧЕЗ - България от регистрираната в Нидерландия "Ийстърн Юръпиън електрик къмпани" е започнато, след като Административният съд върна решението на КЗК да не допусне сделката за българските активи на компанията.

Ден, след като Комисията за защита на конкуренцията не разреши на "Еврохолд" да закупи активите на доставчика на ток, от компанията майка в Чехия съобщиха, че най-вероятно ще обжалват решението, съобщи "news.bg".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.