В началото на септември (от 5-и до 7-и) 2022 г. морската столица на Литва – Клайпеда, беше домакин на ползотворна среща на научни колективи от морски университети на Турция, Полша, Румъния и България. Срещата бе във връзка с работата по проекта MARS-NET на програма „Еразъм+“, отнасяща се за обучение и повишаване на квалификацията във висшите училища на страните на Европейския съюз, както и на други страни.

Проектът е озаглавен „Морски симулатори и мрежи от учебни съоръжения, свързани с обмен на добри практики при дигитално обучение“. Той е фокусиран главно върху изграждането на ефективна образователна мрежа сред множество партньори, с цел да се постигне регионална стабилност на обучението. В процеса на изпълнение на задачите му, през настоящата година вече се проведоха подобни работни срещи в Румъния (Констанца) и в Полша (Гдиня).

Освен домакините от Литовската морска академия (Lietuvos aukśtoji jüreivystes – LAJM), на срещата присъстваха партньорите по проекта от Academia Navală „Mircea cel Bătrân“ (Румъния), Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni (Полша), T. C. Piri Reis Üniversitesi (Турция) и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Представители на ВВМУ бяха: проф. д-р Чавдар Александров, ръководител на катедра „Електроника“; доц. д-р Георги Димитров и гл. ас. д-р Димитър Василев.

Темата на обучението в Клайпеда бе „Дигитални упражнения на симулатор за обработка на товари – обмен на добри практики при изграждане на курсове в електронна среда“. Обсъдени бяха теми и процедури, представени в методически ръководства, програми и наръчници за изясняване на последователността на работа на тренажор, както и указания за провеждането на упражнения на симулатор. Колегите от ВВМУ се включиха в преподаването, свързано с товарно дело, като работиха самостоятелно на симулатори за LNG, насипни товари и контейнери.

Лекциите и практическите занятия се проведоха в семинарни зали и тренажори за обучение на морски кадри на Литовската морска академия (Lithuanian Maritime Academy – LMA). Проведените мероприятия бяха много полезни, защото лекциите и презентациите дадоха възможност на присъстващите да споделят опита на домакините и да оценят работата на симулационните съоръжения. Това ще помогне за възприемането на иновативни практики в съвременните начини за преподаване, при осъществяване на поредната решителна стъпка към цифровизацията на системата за морско висше образование в съответните държави. Обучението завърши със сертифициране на участниците.

По време на срещите в Клайпеда е направено уточнение от доц. Георги Димитров относно предстоящото следващо мероприятие по проекта MARS-NET, което ще се проведе във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна. В периода 24 – 28 октомври 2022 г. гости на ВВМУ ще бъдат курсанти и студенти от всички партньорски институции. Имената на участващите от българска страна студенти вече са определени.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.