Депозитите на домакинствата в българската банкова система надхвърлиха 57 млрд. лв. към края на месец юни, показват данни на Българската народна банка. Сумата им се увеличава с 8% в сравнение със същия месец на миналата година. Това се случва въпреки че лихвите по спестовните влогове са от порядъка на 0.1%, което означава, че населението продължава да спестява значителна част от приходите си.

Още повече се увеличават фирмените депозити – те възлизат на общо 26 млрд. лв., което е ръст от 12% на годишна база, уточнява “standartnews.com”.

Единствено банките и другите финансови институции намаляват парите, които държат на депозит – те са 3 млрд. лв., което е с 9% по-малко спрямо година по-рано.

Паричната статистика също така показва, че жилищните кредити продължават да се увеличават. Тяхната сума вече възлиза на 11 млрд. лв. към края на полугодието, което с цели 13% повече на годишна база. Малко по-бавно се увеличават потребителските кредити – те нарастват с 7% до 11.6 млрд. лв.

Корпоративните заеми също продължават да се увеличават – те са с 3% повече и към края на полугодието представляват общо 35 млрд. лв.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.