„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ разработи кредитна линия за проекти, свързани с намаляването на битовите отпадъци. Особеното в новия финансов продукт е, че чрез него т.нар. Фонд на фондовете за първи път излиза директно на пазара без търговски партньор.

Кандидатстването за новия финансов инструмент може да стане до юни догодина, съобщават от Фонда. Заемите са предназначени за общини, които не използват безвъзмедни средства за същите цели; за предприятия с вече сключени договори с местните власти за третиране на отпадъци, както и за нестопански организации с пилотни или демонстрационни проекти, за които не са отпуснати грантове.

Фондът на фондовете, както популярно е известна структурата, може да отпусне до 90% от необходимия капитал. Инвестиционните кредити ще бъдат със срок на погасяване до 20 години, а кредитите за оборотен капитал, свързан с инвестицията, трябва да се върнат в срок до 5 години.

Парите трябва да бъдат усвоени до края на 2023 г. Новият финансов инструмент е разработен със средства от ОП „Околна среда”, съобщава БНР.

Снимка: Община Шумен

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.