Становище на Регионалната дирекция за строителен контрол (РДНСК), потвърдено от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) сочи, че крайбрежната алея (Алея първа) във Варна е със статут на улица. Това съобщи областният управител Марио Смърков на пресконференция. Той уточни, че това е потвърдено с документи, в които се посочват параметрите на транспортната инфраструктура, включително на положената настилка. По тази причина следва алеята да бъде отговорност на кмета на Община Варна, посочи той.

Областният управител е издал заповед днес, с която уведомява кмета за новопостъпилите данни, информира БТА. С нея практически се отменя заповедта на предшественика му Благомир Коцев от 8 юли 2022 г., с която бе създадена временна организация на движение, ограничаваща достъпа на моторни превозни средства по алеята. Смърков подчерта, че с днешния му акт не се въвежда отново автомобилен трафик в зоната от Рибарски плаж до спирка „Студентска“, която е публична държавна собственост, а се прехвърля отговорността за управлението на Община Варна.

По думите му следва настоящата организация на движение на алеята да се запази до издаване на акт от страна на градоначалника.

Областният управител съобщи още, че е уведомил за становището на РДНСК главния архитект още когато го е получил през октомври 2022 г., след което е поискал потвърждение и от МРРБ, тъй като при предишно обсъждане на статута на алеята, през март 2022 г., тогавашният министър Гроздан Караджов е изпратил писмо, в което посочва, че крайбрежната дамба не е проектирана за пътно трасе.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.