Областният информационен център във Варна взе участие в Националната конференция „Заетост за всички“, която се проведе в курорта „Златни пясъци“. Срещата бе по проекта „Партньорство за по-добър живот“.

Той се финансира от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и е на обща стойност 390 982,43 лв. Бенефициент е Сдружение „Национален алианс за социална отговорност“, който е и организатор на събитието.

Основната цел на проекта, чието изпълнение ще продължи до 1.09.2020 г., е изграждането на партньорство и диалог в цялата страна между социално отговорни работодатели, доставчици на социални услуги, местни власти, държавни структури, неправителствени организации и други заинтересовани страни с цел създаване на условия за социално включване чрез заетост на хора с увреждания.

По време на конференцията бе дадена възможност за провеждане на изложения и дискусии, обмен на добри практики, обсъждане на законодателни рамки, изграждане на национални и европейски партньорства по темата за заетостта на хората с увреждания и влиянието й за подобряване на техния живот, допълниха от ОИЦ- Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.